Unieważnienie konkursu 
kliknij by powiększyć

 

 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
pn. „BITWA REGIONÓW”

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu „Bitwa Regionów” zwanego dalej „Konkursem”, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem” lub „KOWR”.

§ 2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,
 2. promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR, wynikających z art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154).

 

§ 3
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie przepisu i wykonanie przez każdy z zespołów, o których mowa w § 4 ust. 1, zwanych dalej „Zespołami” pracy konkursowej, tj. potrawy konkursowej charakterystycznej dla regionu działania Zespołu (z wyłączeniem deserów),.
 2. Potrawa (danie) powinna być przygotowana z produktów pochodzenia polskiego, z dbałością o walory smakowe i estetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji kulinarnych właściwych dla regionu reprezentowanego przez Zespół. Dania konkursowe mogą być dowolnie wzbogacone naturalnymi dodatkami spożywczymi i ozdobione regionalnymi elementami dekoracyjnymi. 

 

§ 4
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie koła gospodyń wiejskich, w tym objęte zakresem podmiotowym ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 693), organizacje skupiające koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, reprezentowane przez maksymalnie 3 swoich członków tworzących Zespoły.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział Zespoły reprezentujące koło/organizację/stowarzyszenie w poprzednich edycjach konkursu pn. „Bitwa Regionów”, którzy zakwalifikowali się do jego finału, pod warunkiem zgłoszenia nowej potrawy. Pozostałe Zespoły mogą zgłosić się ponownie z tym samym daniem.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 4. Warunkiem udziału w pierwszym etapie Konkursu (Etap I) jest przesłanie drogą elektroniczną przez upoważnionego przedstawiciela Zespołu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie zamieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl.  

W zgłoszeniu tym należy podać:

  1. nazwę koła/organizacji/stowarzyszenia, do której należy osoba zgłaszająca;
  2. adres, w tym gmina i województwo;
  3. dane do kontaktu: e-mail i telefon;
  4. adres strony internetowej lub portalu społecznościowego (pole nieobowiązkowe);
  5. listę najważniejszych osiągnięć zespołu w konkursach kulinarnych;
  6. nazwę i opis potrawy konkursowej;
  7. uzasadnienie, dlaczego dana potrawa jest charakterystyczna dla regionu, który reprezentuje Zespół (max 2000 znaków).

Dodatkowo zgłoszenie może zawierać zdjęcie dania konkursowego.

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 może obejmować wyłącznie jedno danie konkursowe.
 2. Zgłoszone danie konkursowe nie może zmienić się od I Etapu do III Etapu Konkursu.
 3. Formularz zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej wskazanej w ust. 4  należy wypełnić najpóźniej do dnia 30.04.2020 r.
 4. W przypadku gdy podane w formularzu zgłoszeniowym dane do kontaktu w zakresie adresu e-mail i/lub numeru telefonu są własnością osoby fizycznej, osoba której dane dotyczą udziela Organizatorowi zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptację zgody na ich przetwarzanie zawartej w treści oświadczeń pod formularzem zgłoszeniowy. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z  którymi wszyscy członkowie Zespołu są zobowiązani się zapoznać.
 5. W związku z tym, że podczas II i III etapu Konkursu, będą wykonywane przez Organizatora zdjęcia i/lub materiały filmowe, które mogą być rozpowszechniane w celach promocyjno-informacyjnych na stronie internetowej Organizatora oraz w różnych mediach (dokumenty, publikacje, profile w mediach społecznościowych itp.), wizerunek członków Zespołów utrwalony podczas II i III etapu Konkursu przetwarzany będzie przez Organizatora na podstawie zgody na jego wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami utrwalania i rozpowszechniania, poprzez publikację w dowolnej formie, w tym w formie zdjęć i/lub materiałów filmowych, za pośrednictwem dowolnego medium, w celach promocyjno – informacyjnych oraz dokumentujących realizację powierzonych Organizatorowi zadań w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z Dz.U. z.2018 r. poz.1154 z późn. zm.), bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań.

 

§ 5
Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Ogłoszenie o Konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:
  1. zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl zaproszenia do udziału w Konkursie pn. „Bitwa Regionów”;
  2. rozesłanie w formie elektronicznej ogłoszenia do kół gospodyń wiejskich, organizacji skupiających koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszeń, o których mowa w § 4 ust. 1;
  3. upublicznienie ogłoszenia na innych stronach internetowych w celach promocyjnych;
  4. publikację zaproszenia do udziału w konkursie w różnych kanałach, tj. w radio, w telewizji, w mediach społecznościowych.
 1. Konkurs odbędzie się w trzech etapach:
  1. Etap I: zgłoszenie Zespołu do Etapu I następuje zgodnie z § 4 ust. 4-8. Zgłoszenia złożone w sposób prawidłowy zostaną ocenione w oparciu o kryteria, określone w § 7 ust. 1. Zespoły z każdego z województw, biorących udział w Konkursie, które otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznanych przez Komisje Konkursowe, o których mowa w § 6, zostaną zakwalifikowane do Etapu II, tj. Półfinału Konkursu. Do Etapu II może zostać wyłonionych od 6 do 10 Zespołów z danego województwa. O zakwalifikowaniu do Etapu II każdy Zespół zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez właściwy Oddział Terenowy (dalej również jako „OT”) KOWR w terminie do dnia 15.05.2020 r.
  2. Etap II: Półfinał Konkursu odbędzie się na poziomie wojewódzkim i będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, przez wyłonione w ramach Etapu I Zespoły, potrawy konkursowej podczas kluczowych wydarzeń, odbywających się w 16 województwach, których lista zostanie zamieszczona na stronie Organizatora: www.bitwaregionow.pl.

Jeden Zespół z każdego województwa, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych przez Komisje Konkursowe, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu zostanie zakwalifikowany do Etapu III. W przypadku, gdy Zespół zakwalifikowany do II Etapu odmówi uczestnictwa w dalszych Etapach Konkursu, Organizator zaprosi do udziału w Konkursie kolejny Zespół z najwyższą liczbą punktów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby Etapów Konkursu w poszczególnych województwach.

  1. Etap III: Finał Konkursu będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, przez wyłonione w ramach Etapu II Zespoły, potrawy konkursowej podczas targów „Smaki regionów” organizowanych w Poznaniu w dniach 26-28 września 2020r. (dokładna data przygotowania i prezentacji potrawy konkursowej zostanie podana w późniejszym terminie). Wyłonienie zwycięzców następuje decyzją Jury Konkursowego, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
 1. W trakcie Półfinału i Finału Konkursu Organizator:
  1. nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania, sprzętu kuchennego oraz zastawy niezbędnej do serwowania dań;
  2. zapewnia dostęp do wody bieżącej oraz prądu;
  3. pokryje wyłącznie koszty produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania dania konkursowego w maksymalnej kwocie 300,00 zł brutto (trzysta złotych brutto) na jeden Zespół, na potrzeby Etapu II i Etapu III – z wyłączeniem produktów alkoholowych, na podstawie faktur lub rachunków za zakupione produkty, z datą zakupu poprzedzającą datę wydarzenia z 30-dniowym terminem płatności od dnia wystawienia i przekazania jej w formie papierowej do właściwego OT KOWR. Faktura za zakup produktów spożywczych na potrzeby Etapu II powinna zostać wystawiona na Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwy dla regionu działania Zespołu. Natomiast faktura za zakup produktów spożywczych na potrzeby Etapu III powinna zostać wystawiona na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, NIP 527-281-83-55.
 1. W drodze losowania przeprowadzonego przez Organizatora podczas Półfinału i Finału Konkursu nieoznakowanej potrawie konkursowej zgłoszonej do Konkursu zostanie nadany numer porządkowy. Na podstawie wylosowanych numerów porządkowych przedstawiciele Zespołów dostarczą potrawy do oceny odpowiednio przez Komisję Konkursową lub Jury Konkursowe.

 

§ 6
Komisje Konkursowe i Jury Konkursowe

 1. Dyrektor właściwego OT KOWR odpowiada za powołanie Komisji Konkursowej, natomiast Dyrektor Generalny KOWR odpowiada za powołanie Jury Konkursowego.
 2. Dyrektor właściwego Oddziału Terenowego KOWR, bądź osoba przez niego wyznaczona, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Etapu I i II Konkursu, w tym:
  1. powołuje i odwołuje Komisję Konkursową, która składa się co najmniej z trzech osób, w tym Przewodniczącego;
  2. określa organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej, poprzez ustalenie Regulaminu Pracy Komisji;
  3. sprawuje nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu;
  4. zatwierdza rozstrzygnięcie Etapu I i II Konkursu, od którego nie przysługuje odwołanie.
 1. Dyrektor Generalny KOWR jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Etapu III Konkursu, w tym:
  1. powołuje i odwołuje Jury Konkursowe, które składa się co najmniej z trzech osób, w tym Przewodniczącego;
  2. określa organizację oraz tryb pracy Jury Konkursowego, poprzez akceptację Regulaminu Pracy Jury Konkursowego opracowanego przez Centralę KOWR;
  3. sprawuje nadzór nad Jury Konkursowym w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu;
  4. zatwierdza rozstrzygnięcie Etapu III Konkursu, od którego nie przysługuje odwołanie.
 1. Komisja i Jury Konkursowe są niezależne w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych.
 2. Komisja i Jury Konkursowe przygotowują uzasadnienie rozstrzygnięcia danego etapu Konkursu w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków odpowiednio Komisji lub Jury.
 3. Pracami Komisji i Jury Konkursowego kieruje Przewodniczący.

 

§ 7
Kryteria oceny

 1. Kwalifikacja zgłoszeń do Konkursu oraz ocena zgłoszonych propozycji potraw konkursowych dokonana będzie w Etapie I przez Komisję Konkursową (powołaną zgodnie z § 6 ust. 1) z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1. oryginalność i pomysłowość dania konkursowego – 40% (K1);
  2. ocena, czy potrawa konkursowa jest charakterystyczna dla regionu działania Zespołu – 30% (K1);
  3. liczba zdobytych nagród przez Zespół w innych konkursach kulinarnych – 30% (K2).

Punkty za kryterium „liczba zdobytych nagród przez Zespół w innych konkursach kulinarnych” zostaną wyliczone według następującego wzoru:

liczba nagród ocenianego Zespołu
K2 =…………………………………………………………………………………………………..   x 30 pkt
najwyższa liczba nagród spośród rozpatrywanych zgłoszeń

 

 1. Ocena zakwalifikowanych do Etapu II i III – Półfinału i Finału Konkursu potraw konkursowych dokonana będzie przez odpowiednio Komisję Konkursową oraz Jury Konkursowe (powołane zgodnie z § 6) z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych w oparciu o polskie produkty – 20%;
  2. ogólne cechy degustacyjne potraw takie jak smak, zapach, konsystencja – 50%;
  3. elementy dekoracyjne i estetyka – 10%;
  4. oryginalność, pomysłowość –  20%.
 1. Komisje i Jury Konkursowe decydują o przyznaniu nagród. Podczas Półfinału i Finału Konkursu nagrodzone zostaną potrawy konkursowe, które zostały najwyżej ocenione.
 2. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej Zespołów jednakowej oceny, ustalenie lokaty odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji lub Jury Konkursowego, poprzedzonego dyskusją, a w razie równej liczby głosów – ostateczna decyzja należy do Przewodniczącego odpowiednio Komisji lub Jury Konkursowego.

 

§ 8
Ogłoszenie wyników Konkursu i zasady nagradzania

 1. Rozstrzygnięcie każdego etapu Konkursu, zostanie ogłoszone poprzez podanie do publicznej wiadomości wyników na stronie internetowej Organizatora.
 2. Dodatkowo rozstrzygnięcie Etapu II oraz III Konkursu, wraz z wręczeniem nagród, nastąpi w trakcie wydarzeń wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 2.
 3. Nagrodami w Konkursie, ufundowanymi przez Organizatora, jest sprzęt AGD. Nagrody mogą również obejmować materiały promocyjne programu Polska smakuje.
 4. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 5. Za zajęcie jednego z nagradzanych miejsc, to jest miejsca od I do III, uczestnikowi Konkursu przysługuje jedna nagroda lub jeden zestaw nagród.
 6. Nagrody zostaną wręczone najlepszym uczestnikom Konkursu, zgodnie z wynikami oceny odpowiednio Komisji Konkursowej oraz Jury Konkursowego, przeprowadzonej w trybie określonym w § 7 ust. 2-3  niniejszego Regulaminu. 
 7. Dowodem wydania oraz potwierdzenia jednostkowej wartości nagrody będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela nagrodzonego uczestnika Konkursu.
 8. Nagrodzonym nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia we wręczeniu nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie Zespołu nagrodzonego w Konkursie. W wypadku nieodebrania nagrody w dniu wydarzenia wskazanego w § 5 ust. 2 pkt 2 Zespół traci prawo do nagrody.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące ewentualnych wad nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub  sprzedawcy. Organizator przekaże nagrodzonemu Zespołowi dokumenty, umożliwiające dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości od sprzedawcy lub producenta nagrody.
 11. Nagrodzeni zwolnieni są z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2.000 zł brutto (art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).
 12. Niezależnie od nagród, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Organizator dopuszcza ufundowanie nagród rzeczowych przez inne niż Organizator podmioty, zwane dalej „Fundatorem”.
 13. Nagrody sfinansowane przez Fundatorów wręczane są nagrodzonym Zespołom na zasadach określonych w ust. 4 – 10 niniejszego paragrafu, o ile Fundator nie postanowi inaczej. Postanowienie ust. 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, o ile jednostkowa wartość nagrody ustanowionej przez Fundatora nie przekracza kwoty wskazanej w tym ustępie. 
 14. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, dotyczące nagród, o których mowa w ust. 12 niniejszego  paragrafu, rozstrzygane będą pomiędzy nagrodzonym Zespołem a Fundatorem, bez udziału Organizatora.

 

§ 9
Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu

 1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu podlegają wykluczeniu z Konkursu. Do podjęcia decyzji o wykluczeniu Zespołu upoważniony jest Dyrektor właściwego OT KOWR.
 2. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Zespół lub uczestnika Zespołu będzie skutkowało wykluczeniem reprezentowanego przez niego Zespołu z Konkursu.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.                     

 

§ 10
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Informacja o przetwarzaniu danych przez Organizatora:
  1. Administrator danych osobowych:

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych pozyskanych w związku z organizacją Konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR, lub Administrator) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

  1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać dane osobowe, w celach związanych z organizacja Konkursu a także w celu komunikacji w sprawach związanych z realizacją zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie  prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154, z późn. zm.) oraz w celu realizacji obowiązków KOWR dotyczących ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej jako RODO.

W przypadku wyrażenia zgody przez członków zgłoszonych Zespołów na przetwarzanie przez Administratora ich wizerunku Administrator przetwarzać będzie ich wizerunek w celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących realizację powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zadań związanych ze wsparciem rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 17 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z.2018 r. poz.1154 z późn. zm.). Osobom, których dane przetwarzamy na podstawie zgody na ich przetwarzanie przysługuje prawo do wycofania tej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału Konkursie.

Dane w zakresie imienia i nazwiska zawarte w treści zgody wykorzystanie wizerunku będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu udokumentowania tej zgody.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pozyskane dane przetwarzane będą przez KOWR do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, wizerunek tych osób zostanie rozpowszechniany przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody na jego przetwarzanie.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane w celach określonych w pkt. 3 dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Do tych danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów..

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, wizerunek zostanie rozpowszechniany przez Administratora na podstawie zgody na jego przetwarzanie.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO członkom zgłoszonych Zespołów przysługuje: prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw.

W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt. 2) lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1).

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych KOWR ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do zgłoszenia udziału w Konkursie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku ma charakter dobrowolny.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o pozyskane dane KOWR nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.

KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

  1. Przekazywanie danych do państwa trzecich

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, w związku z przewidzianą publikacją wizerunku na profilu Administratora na portalu Facebook, dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku przechowywaniem danych osobowych na serwerach Facebook’a zlokalizowanych w państwach trzecich. W pozostałym zakresie Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane w zakresie: adresu e-mail i/lub numer telefonu mogą zostać przekazane innym podmiotom, tj. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Partnerom Konkursu oraz Fundatorom.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości oraz kontaktowania się telefonicznie z osobami, których dane kontaktowe zostały udostępnione w formularzu zgłoszeniowym w celu komunikacji w sprawach związanych z realizacją zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie  prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154, z późn. zm.) Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości lub kontaktu telefonicznego rozumie się informacje odnoszące się do działalności statutowej KOWR (np. informacje o kolejnych konkursach). 

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy odpowiednio do Komisji lub Jury Konkursowego.
 3. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
  z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń Uczestnika.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Zespoły. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem prawa do nagrody.
 6. Organizator zastrzega, iż podczas Konkursu będą wykonywane fotografie potraw konkursowych, które następnie będą mogły być wykorzystywane bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym zwielokrotniane dowolną techniką, wprowadzane do obrotu i rozpowszechniane, w szczególności w formie ilustracji do kalendarzy, książek, broszur, folderów, czasopism, gazet, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wydarzenia „Bitwa Regionów”, a także na stronie Partnera Organizatora, w celach związanych z działalnością statutową Organizatora i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w przypadku Partnera w celach informacyjno-promocyjnych jego działalności oraz dla realizacji celów Konkursu, na co członek Zespołu przygotowujący ww. potrawę, w momencie robienia zdjęcia, wyraża bezterminową i bezpłatną zgodę.
 7. Dane kontaktowe Zespołów mogą zostać przekazane, oprócz podmiotom uprawnionym, innym podmiotom, tj. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Partnerom Konkursu oraz Fundatorom.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu oraz Etapu III tj. Finału konkursu, jest: Magdalena Seidler, e-mail: magdalena.seidler@kowr.gov.pl, tel. kom. 668 134 533.
 10. Osoby upoważnione do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących zgłoszeń do Etapu I i II konkursu dla poszczególnych województw:
  1. województwo podlaskie – OT KOWR w Białymstoku

e-mail: bialystok@kowr.gov.pl
Joanna Kalinowska,  tel. 85 66 43 165, kom. 728 908 142, e-mail: joanna.kalinowska@kowr.gov.pl
Rafał Mazerski, tel. 85 66 43 153, kom. 664 113 313, e-mail: rafal.mazerski@kowr.gov.pl

  1. województwo kujawsko–pomorskie – OT KOWR w Bydgoszczy

e-mail: bydgoszcz@kowr.gov.pl
Hanna Związek, kom. 608 520 872, e-mail: hanna.zwiazek@kowr.gov.pl
Krzysztof Kończalski, kom. 692 435 189, e-mail: krzysztof.konczalski@kowr.gov.pl

  1. województwo śląskie – OT KOWR w Częstochowie

e-mail: czestochowa@kowr.gov.pl
Klaudia Bodanko, tel. 34 378 20 36, kom.784 047 341, e-mail: klaudia.bodanko@kowr.gov.pl
Joanna Radecka, tel. 34 378 20 36, e-mail: joanna.radecka2@kowr.gov.pl
Jarosław Drozd, tel. 34 378 20 26, kom. 668 109 526, e-mail: jaroslaw.drozd@kowr.gov.pl

  1. województwo lubuskie – OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim

e-mail: gorzow@kowr.gov.pl
Małgorzata Jagła, tel. 95 714 61 20, kom. 662 167 831, e-mail: malgorzata.jagla@kowr.gov.pl
Paulina Orzechowska, tel. 95 714 61 23, e-mail: paulina.orzechowska@kowr.gov.pl

  1. województwo świętokrzyskie – OT KOWR w Kielcach

e-mail: kielce@kowr.gov.pl
Urszula Luty, kom. 602 492 425, e-mail: urszula.luty@kowr.gov.pl
Magdalena   Surmacz      , tel. 604 061 788, e-mail: magdalena.surmacz@kowr.gov.pl

  1. województwo małopolskie – OT KOWR w Krakowie

e-mail: krakow@kowr.gov.pl
Piotr Szopa, kom. 602 734 005, e-mail: piotr.szopa@kowr.gov.pl
Joanna Aleksander, kom. 606 838 908, e-mail: joanna.aleksander@kowr.gov.pl
Mikołaj Łopata, kom. 882773798, e-mail: mikolaj.lopata@kowr.gov.pl

  1. województwo lubelskie – OT KOWR w Lublinie

e-mail: lublin@kowr.gov.pl
Anita Łukasiewicz-Borys , tel. 660 730 891 , e-mail: anita.lukasiewicz-borys@kowr.gov.pl
Agata Klocek, kom. 694 407 372, e-mail: agata.klocek@kowr.gov.pl

  1. województwo łódzkie – OT KOWR w Łodzi

e-mail: lodz@kowr.gov.pl
Marcin Mitręga, tel. 668 118 603, e-mail: marcin.mitrega@kowr.gov.pl
Karolina Lubińska, tel. 608 704 277, e-mail: karolina.lubinska@kowr.gov.pl

  1. województwo warmińsko-mazurskie – OT KOWR w Olsztynie

e-mail: olsztyn@kowr.gov.pl
Cezary Antczak, tel. 600 248 066, e-mail: cezary.antczak@kowr.gov.pl

  1. województwo opolskie – OT KOWR w Opolu

e-mail: opole@kowr.gov.pl
Małgorzata Bialik, tel. 77 40 00 979, e-mail: malgorzata.bialik@kowr.gov.pl
Katarzyna Pasternak, tel. 77 40 00 908, e-mail: katarzyna.pasternak@kowr.gov.pl

  1. województwo wielkopolskie – OT KOWR w Poznaniu

e-mail: poznan@kowr.gov.pl
Magdalena Seidler, tel. 668 134 533, e-mail: magdalena.seidler@kowr.gov.pl
Adrian Ratajczyk, kom. 608 527 426, e-mail: adrian.ratajczyk@kowr.gov.pl     

  1. województwo pomorskie – OT  KOWR w Pruszczu Gdańskim

e-mail: pruszcz.gdanski@kowr.gov.pl
Mateusz Koss, tel. 692 435 101, e-mail: mateusz.koss@kowr.gov.pl 

  1. województwo podkarpackie – OT KOWR w Rzeszowie

e-mail: rzeszow@kowr.gov.pl
Stanisław Ludwikowski, kom. 572 660 324, e-mail: stanislaw.ludwikowski@kowr.gov.pl
Agnieszka Kluz-Wanat, tel. 17 85 37 837, e-mail: agnieszka.kluz-wanat@kowr.gov.pl

  1. województwo zachodniopomorskie:

OT KOWR w Koszalinie e-mail: koszalin@kowr.gov.pl
OT KOWR w Szczecinie e-mail: szczecin@kowr.gov.pl

Koszalin:

Dorota Dąbrowska, tel. 515974268 , e-mail: dorota.dabrowska@kowr.gov.pl

Szczecin:

Sylwia Posadzy, tel. 91 81 44 291, kom. 668 182 826, e-mail: sylwia.posadzy@kowr.gov.pl
Joanna Samborska, tel. 91 81 44 285, e-mail: joanna.samborska@kowr.gov.pl

  1.  województwo mazowieckie – OT KOWR w Warszawie

e-mail: warszawa@kowr.gov.pl
Andrzej Kołodziejczyk, tel. 22 531 15 43, e-mail: andrzej.kolodziejczyk@kowr.gov.pl
Aneta Orlikowska, tel. 22 531 15 47, e-mail: aneta.orlikowska@kowr.gov.pl

  1. województwo dolnośląskie – OT KOWR we Wrocławiu

e-mail: wroclaw@kowr.gov.pl
Diana Krzymowska, tel. 797 604 679, e-mail: diana.krzymowska@kowr.gov.pl

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pn. „Bitwa Regionów”

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

 

 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej KOWR, z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli za zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z:
  1. organizacją przez KOWR konkursu pod nazwą „Bitwa regionów”, zwanego dalej Konkursem, tj. oceny prac konkursowych, wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród i podania do wiadomości publicznej informacji o laureatach;
  2. realizacją obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji przez Organizatora;
  3. upowszechnianiem informacji (promocją) na temat Konkursu i nagrodzonych prac;
  4. realizacją zadań ustawowych KOWR.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą uprawnieni pracownicy KOWR oraz inne podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu) mogą zostać przekazane innym podmiotom tj. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Partnerom Konkursu oraz Fundatorom.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości oraz kontaktowania się telefonicznie z osobami, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich wykorzystanie do innych celów z zakresu działalności statutowej KOWR. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości lub kontaktu telefonicznego rozumie się informacje odnoszące się do działalności statutowej KOWR (np. informacje o kolejnych konkursach). 
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, o której mowa w pkt 6 i 7 powyżej, dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Po ustaniu celu przetwarzania, dane osobowe, w tym Zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z załącznikami, zawierające dane osobowe, będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów.
 10. Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 11. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-18 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 12. W oparciu o dane osobowe KOWR nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

 

Załącznik nr  2 do Regulaminu konkursu pn. „Bitwa regionów”

 

 

 ……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko)

 

 
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana, udzielam Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30 („KOWR”), bezterminową i bezpłatną zgodę na fotografowanie potraw zgłoszonych i przygotowywanych przez mój Zespół w Konkursie „Bitwa regionów”, organizowanym przez KOWR oraz wykorzystanie tychże fotografii, w momencie robienia zdjęcia, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w tym zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniane, w szczególności w formie ilustracji do kalendarzy, książek, broszur, folderów, czasopism, gazet, na stronie internetowej KOWR, wydarzenia „Bitwa Regionów”, z możliwością udzielenia dalszej zgody, w zakresie określonym powyżej, na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na stronie Partnera KOWR w ww. Konkursie, w celach związanych z działalnością statutową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ……………………………… Partnera oraz dla realizacji celów Konkursu.

 

 

……..………………………….                                                                                                                                                                  ………..…………………………………………..
miejscowość, data                                                                                                                                                                            czytelny podpis członka Zespołu

Zamknij