REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH pn. „BITWA REGIONÓW”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Bitwa Regionów” zwanego dalej „Konkursem”, którego organizatorem głównym jest: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, zwany dalej „KOWR”, a współorganizatorem jest: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (adres Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa), zwany dalej MRiRW, a wspólnie zwani dalej „Współorganizatorami”, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 2. Zasady współpracy i zadania poszczególnych jednostek w związku z realizacją przedmiotowego Konkursu określa odrębne Porozumienie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna do czasu rozstrzygnięcia Konkursu:

1) poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Współorganizatorów:
    kowr.gov.pl,
    https://www.gov.pl/web/rolnictwo;
2) poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
    bitwaregionow.pl;
3) w siedzibie Współorganizatorów.

 1. Współorganizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).

 

§ 2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych;
 2. promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR, wynikających z art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481, z późn. zm.);
 3. promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

 

§ 3
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, zwanej dalej „Pracą konkursową”.
 2. Przez potrawy regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.
 3. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 4. Zgłoszone Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości członków kół gospodyń wiejskich lub stowarzyszeń, o których mowa w § 4 ust. 1, muszą być wolne od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich.

 

§ 4
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału do Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych, zwane dalej „KGW”. KGW muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie KGW uczestniczące w poprzednich edycjach Konkursu, w tym także te, które zakwalifikowały się do finału wcześniejszych edycji Konkursu, pod warunkiem, że zgłoszona Praca konkursowa dotyczy potrawy innej niż potrawa zakwalifikowana do finału Konkursu w poprzednich jego edycjach.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez upoważnionego przedstawiciela KGW w okresie od dnia 1 do dnia 31 marca 2023 r. drogą elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl. Wzór Formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W treści Formularza zgłoszeniowego należy podać:
  1) nazwę zgłaszanej potrawy, której dotyczy Praca konkursowa,
  2) wskazanie produktu regionalnego/produktów regionalnych wykorzystanych do przygotowania Pracy konkursowej z podaniem producenta,
  3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania KGW,
  4) nazwę KGW zgłaszającego Pracę konkursową,
  5) nazwę powiatu, w którym działa KGW,
  6) nazwę województwa, w którym działa KGW,
  7) dokładny adres do korespondencji: kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica i numer
  8) dane do kontaktu: e-mail i telefon,
  9) adres strony internetowej lub kont na portalach społecznościowych KGW (pole nieobowiązkowe).
 1. Zgłoszenie można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Po wypełnieniu formularza zgłoszenie zostanie przekazane do Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na teren działania KGW.
 2. Każde KGW może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jedną potrawę. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej potrawy konkursowej, KGW podlega wykluczeniu z udziału w Konkursie.
 3. Zgłoszone danie konkursowe nie może zmieniać się od I do III Etapu Konkursu.
 4. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu następuje w  momencie przesłania Formularza zgłoszeniowego.
 5. Osoba zgłaszająca udział KGW w Konkursie, której dane osobowe zawarte będą w Formularzu zgłoszeniowym (w zakresie imienia i nazwiska adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i/lub numeru telefonu) udziela Współorganizatorom zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptację zgody na ich przetwarzanie zawartej w treści oświadczeń pod Formularzem zgłoszeniowym.
 6. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi KGW zobowiązane są się zapoznać.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 8. KGW, które dostaną się do III Etapu Konkursu, będą zobowiązane do podania dokładnego opisu receptury wraz z podaniem listy składników i ich ilości (tj. gramy, kilogramy, mililitry, litry, sztuki, szklanki, łyżki, łyżeczki itp.) oraz przepisu wykonania potrawy, nie później, niż jeden dzień przed ustalonym terminem Finału.
 9. W Konkursie nie będą brały udziału KGW, które:
  1) zgłosiły swój udział w Konkursie inaczej niż za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego;
  2) przesłały formularz zgłoszeniowy niezawierający informacji i danych pozwalających na identyfikację KGW;
  3) przesłały formularz zgłoszeniowy po upływie terminu określonego w ust. 3.
 1. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania poszczególnych KGW do uzupełniania Formularza zgłoszeniowego.
 •  

 

§ 5
Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:
  1. zamieszczenie na stronie internetowej bitwaregionow.pl, na stronie internetowej Współorganizatorów, a także na innych stronach administrowanych Współorganizatorów;
  2. rozesłanie w formie elektronicznej do KGW;
  3. publikację w masowych środkach przekazu, tj. np. w radiu, w telewizji, w mediach społecznościowych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach, :
  1. Etap I Konkursu (powiatowy) – Zgłoszenia do udziału w Konkursie przesłane online zostaną zweryfikowane przez pracowników właściwego Oddziału Terenowego KOWR pod kątem formalno-prawnym. Po pozytywnej weryfikacji KGW zostanie zakwalifikowane do Etapu I Konkursu, który zostanie przeprowadzony podczas wydarzeń powiatowych, których lista zostanie opublikowana na stronie www.bitwaregionow.pl. W trakcie wydarzeń powiatowych zespoły reprezentujące KGW w Konkursie, zwane dalej „Zespołami”, będą zobowiązane do przygotowania i zaprezentowania Potrawy konkursowej, która będzie podlegała ocenie przez właściwe Komisje Konkursowe, o których mowa w § 6, z uwzględnieniem kryteriów oceny określonych w § 7. Zespoły biorące udział w Etapie I Konkursu, które zostaną najwyżej ocenione przez Komisje Konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego odbywającego się w danym województwie, zostaną zakwalifikowane do Etapu II, tj. Półfinału Konkursu. O zakwalifikowaniu do Etapu II każdy Zespół zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez właściwy Oddział Terenowy KOWR w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. KOWR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z KGW wyłonionym w I Etapie Konkursu, w przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, które uniemożliwią skontaktowanie się z KGW. W takiej sytuacji KOWR może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do Etapu II Konkursu KGW, któremu przyznano kolejne miejsce w Etapie I Konkursu;
  2. Etap II Konkursu – Półfinał (wojewódzki) – będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, przez wyłonione w ramach Etapu I KGW, Potraw konkursowych podczas wydarzeń wojewódzkich, których lista zostanie zamieszczona na stronie: www.bitwaregionow.pl. Do III Etapu Konkursu (Finału) zostaną zakwalifikowane Potrawy konkursowe najwyżej ocenione w Etapie II przez każdą z 16 Komisji Konkursowych z uwzględnieniem kryteriów oceny określonych w § 7 (tj. prace, którym przyznano I miejsce na Etapie II Konkursu). W przypadku, gdy Zespół zakwalifikowany do Etapu II odmówił uczestnictwa w dalszych Etapach Konkursu, Współorganizatorzy zaproszą do udziału w Konkursie kolejny Zespół z najwyższą liczbą punktów;
  3. Etap III Konkursu – Finał (ogólnopolski) – będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, przez wyłonione w ramach Etapu II KGW, Potrawy konkursowej podczas wydarzenia (dokładna data i miejsce zostaną podane do dnia 30 września 2023 r.). Wyłonienie zwycięzców nastąpi na podstawie decyzji Jury Konkursowego, o którym mowa w § 6, z uwzględnieniem kryteriów oceny określonych w § 7.
 1. Zespoły, które wezmą udział w I Etapie Konkursu otrzymają zwrot środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej w trakcie wydarzeń powiatowych w wysokości do 500,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania zwrotu środków jest przekazanie prawidłowo wystawionego przez Zespół dowodu księgowego na rzecz KOWR wraz z załączonymi dokumentami księgowymi potwierdzającymi zakup produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw konkursowych, zwanych dalej „dokumentami”, w terminie do dnia 15 sierpnia 2023 r., do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.
 2. Zespoły, które wezmą udział w II Etapie Konkursu otrzymają zwrot środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej w trakcie wydarzeń wojewódzkich w wysokości do 500,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania zwrotu środków jest przekazanie dokumentów, w terminie do dnia 15 października 2023 r., do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.
 3. Zespoły, które wezmą udział w III Etapie Konkursu otrzymają zwrot środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej w trakcie wydarzenia ogólnopolskiego w wysokości do 1000,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania zwrotu środków jest przekazanie dokumentów w terminie do dnia 30 października 2023 r. do właściwego Oddziału Terenowego KOWR
  5a. Nieprzekazanie dokumentów w terminach, o których mowa w ust. 3-5, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej.
  5b. Dokumenty zawierające oczywiste pomyłki lub braki formalne podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni roboczych od dnia skontaktowania się z KGW telefonicznie lub w formie wiadomości email.
  5c. W razie niedokonania lub niewłaściwego dokonania uzupełnień oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z KGW, KOWR zastrzega sobie możliwość odrzucenia dokumentów. Odrzucenie dokumentów jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez KGW zwrotu środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej.
 4. W przypadku, gdy Zespół zakwalifikowany do Etapu II lub III odmówi dalszego udziału w Konkursie, zobowiązany będzie do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie przekazanego do właściwego Oddział Terenowy KOWR pocztą tradycyjną lub w formie wiadomości mail. W miejsce KGW, które złożyło rezygnację Współorganizatorzy zaproszą do udziału w Konkursie kolejny Zespół z najwyższą liczbą punktów przyznaną w danym Etapie Konkursu.
 5. Na każdym Etapie Konkursu Współorganizatorzy nie zapewniają urządzeń do podgrzewania lub gotowania, sprzętu kuchennego, zastawy niezbędnej do serwowania dań oraz namiotów wystawienniczych. Współorganizatorzy zapewniają dostęp do wody oraz prądu.
 6. Przed dokonaniem oceny Potraw konkursowych, na każdym z Etapów Konkursu każdej z Potraw konkursowych zostanie przydzielony w drodze losowania numer porządkowy. Zgodnie z przydzielonymi numerami porządkowymi przedstawiciele Zespołów dostarczą Potrawy do oceny odpowiednio przez Komisję Konkursową lub Jury Konkursowe.
 7. Współorganizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość nieprzeprowadzenia lub zmianę formy Etapu I, II lub III Konkursu, z wydarzenia w terenie na inną formę wydarzenia i jego zakończenia po wyłonieniu Laureatów Etapu, który został ukończony.

 

§ 6
Komisje Konkursowe i Jury Konkursowe

 1. Dyrektorzy właściwych Oddziałów Terenowych KOWR (zgodnie z wykazem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu), działając w imieniu i na rzecz Współorganizatorów Konkursu:
  1) powołują jedną lub dwie Komisje Konkursowe, które składają się co najmniej z 3 osób na Etapie I Konkursu;
  2) określają organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej;
  3) sprawują nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu z Regulaminem Konkursu;
  3) zatwierdzają rozstrzygnięcie Etapu I Konkursu na poziomie województwa, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 1.  
 1. W Etapie I Konkursu każda Komisja Konkursowa działająca w danym województwie wybiera najwyżej ocenione Prace konkursowe z każdego wydarzenia powiatowego, a Zespoły, które zgłosiły te Prace konkursowe zostają tym samym zakwalifikowane do udziału w II Etapie Konkursu
 2. Członkowie Komisji Konkursowych w Etapie I Konkursu mogą się zmieniać, jednak w każdej Komisji musi być obligatoryjnie min. 3 członków, w tym jeden lokalny ekspert kulinarny.
 3. Podpisane protokoły z rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu każda z Komisji Konkursowych przedstawia właściwemu Dyrektorowi Oddziału Terenowego KOWR.
 4. Wyznaczeni przez nadzorującego Departament Oświaty i Polityki Społecznej członka Kierownictwa w MRiRW przedstawiciele Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW, działając w imieniu i na rzecz Współorganizatorów Konkursu:
  1) powołują Komisje Konkursowe do oceny Prac konkursowych w II Etapie Konkursu, składające się co najmniej z 3 osób;
  2) określają organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowych;
  3) sprawują nadzór nad Komisjami Konkursowymi w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Etapu II Konkursu z Regulaminem Konkursu;
  4) zatwierdzają rozstrzygnięcie Etapu II Konkursu, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 •  
     1.  
 1. W Etapie II Konkursu powoływane jest co najmniej 16 odrębnych Komisji Konkursowych, przy czym w skład każdej z Komisji wchodzić będzie co najmniej jeden ekspert kulinarny.
 2. Do Etapu III zakwalifikowane zostaną Prace konkursowe, które w Etapie II zostaną sklasyfikowane na I miejscu przez każdą z 16 Komisji Konkursowych.
 3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  1) powołuje Jury Konkursowe do oceny Prac konkursowych w III Etapie Konkursu;
  2) określa organizację oraz tryb pracy Jury Konkursowego;
  3) sprawuje nadzór nad Jury Konkursowym w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu.
 •  
 1. Członkowie Komisji Konkursowej/ Jury Konkursowego, przed przystąpieniem do wykonania czynności, składają pisemne oświadczenie o braku wystąpienia okoliczności prawnych lub faktycznych, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. W przypadku ujawnienia się takich okoliczności w toku postępowania Członek Komisji Konkursowej/ Jury Konkursowego zobowiązany jest do wyłączenia się z dalszego udziału w pracach Komisji/Jury.
 2. Pracami Komisji Konkursowej/Jury Konkursowego kieruje Przewodniczący. Obrady Komisji Konkursowej/ Jury Konkursowego są tajne i odbywają się w obecności co najmniej połowy składu.
 3. Komisja Konkursowa/Jury Konkursowe są niezależne w ocenie i wyborze Laureatów Konkursu każdego z Etapów.
 4. Komisja Konkursowa/Jury Konkursowe przygotowują uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu/ każdego Etapu w formie protokołu podpisanego przez obecnych członków Komisji Konkursowej/Jury Konkursowego.
 5. Komisje Konkursowe i Jury Konkursowe decydują o przyznaniu nagród.
 6. Podczas I Etapu Konkursu nagrodzone zostaną Potrawy konkursowe, które zostały najwyżej ocenione i sklasyfikowane na miejscu 1-3, podczas każdego z wydarzeń powiatowych. Przyznanie miejsca 1 na wydarzeniu powiatowym gwarantuje przejście do Etapu II (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1).
 7. Podczas II i III Etapu (Półfinału i Finału) Konkursu nagrodzone zostaną Potrawy konkursowe, które zostały najwyżej ocenione i sklasyfikowane na 1-3 miejscu.
 8. W przypadku uzyskania przez dwie Prace konkursowe jednakowej oceny, ustalenie lokaty odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji Konkursowej/Jury Konkursowego, poprzedzonego dyskusją, a w razie równej liczby głosów – ostateczna decyzja należy do Przewodniczącego odpowiednio Komisji Konkursowej lub Jury Konkursowego.

§ 7
Kryteria oceny

Ocena zakwalifikowanych do Etapu I, II i III Konkursu Potraw konkursowych dokonana będzie przez odpowiednio Komisję Konkursową lub Jury Konkursowe (powołane zgodnie z § 6) z uwzględnieniem następujących kryteriów:

W zakresie przygotowania i zaprezentowania Potrawy konkursowej, podczas zorganizowanego wydarzenia
walory degustacyjne Potrawy konkursowej tj.: smak i zestawienie smakowe składników, aromat potrawy, tekstura poszczególnych elementów potrawy 60%
wykonanie i sposób prezentacji Potrawy konkursowej tj.: proporcjonalność dania, estetyka prezentacji potrawy na talerzu, kolorystyka, kreatywność  20%
regionalne elementy dekoracyjne i estetyka podania 20%

 

§ 8
Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki Etapu I Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. poprzez opublikowanie informacji:
  1) na stronie internetowej bitwaregionow.pl,
  2) w siedzibie Współorganizatorów
 •  
 1. Laureaci Etapu II – Półfinału Konkursu zostaną wyłonieni podczas odrębnych wydarzeń wojewódzkich, których dokładna data i miejsce zostaną podane najpóźniej w terminie publikacji informacji o rozstrzygnięciu I Etapu.
 2. KGW, których Potrawy konkursowe zostaną zakwalifikowane do III Etapu (Finału) Konkursu, zostaną o tym poinformowane w dniu Półfinału podczas wydarzeń wojewódzkich. KGW o dacie, miejscu i ostatecznej formie organizacji Etapu III (Finału) Konkursu zostanie poinformowane w terminie do dnia 15 października 2023 r. telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer / adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym. Wyniki Etapu III zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu Finału Konkursu.

§ 9
Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne oraz nagrody dodatkowe przyznawane na każdym etapie Konkursu:
  1. Etap I – za zajęcie:
   a) I miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych),
   b) II miejsca nagroda pieniężna o wartości 1500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych),
   c) III miejsca nagroda pieniężna o wartości 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych);
  2. Etap II – za zajęcie:
   a) I miejsca nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych),
   b) II miejsca nagroda pieniężna o wartości 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
   c) III miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
  3. Etap III – za zajęcie:
   a) I miejsca nagroda pieniężna o wartości 25 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie Unii Europejskiej, na których swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
   b) II miejsca nagroda pieniężna o wartości 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
   c) III miejsca nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  1.  

Współorganizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania wyróżnień w Konkursie.

 1. Nagrody pieniężnej nie można zamienić na inną nagrodę rzeczową.
 2. Nagrody zostaną przyznane Laureatom, zgodnie z wynikami oceny Komisji Konkursowych/Jury Konkursowego przeprowadzonych w trybie określonym w § 6, wg. kryteriów określonych w § 7.
 3. Nagrody zostaną wydane Laureatom najpóźniej do dnia 15 listopada 2023 r., z zastrzeżeniem, że nagroda dodatkowa w postaci wyjazdu na zagraniczne targi rolno-spożywcze może odbyć się w 2024 r.
 4. W związku z tym, że w trakcie wydarzeń, podczas których zostanie rozstrzygnięty I, II i III Etap Konkursu, będą wykonywane przez Współorganizatorów zdjęcia i/lub materiały filmowe, które mogą być rozpowszechniane w celach promocyjno-informacyjnych z wykorzystaniem dowolnego medium, KGW biorące udział w I, II i III Etapie Konkursu zobowiązane będzie do pozyskania od wszystkich osób, które reprezentować będą KGW w I, II i III Etapie Konkursu bezterminowej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez Współorganizatorów odrębnie ich wizerunków utrwalonych wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami utrwalania i rozpowszechniania, w tym w formie zdjęć i/lub materiałów filmowych, poprzez publikację w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium, w przypadku KOWR w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących realizację powierzonych Współorganizatorom zadań w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
 5. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 6. KGW wyłonionym jako Laureaci Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 7. Niezależnie od nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Współorganizatorzy dopuszczają ufundowanie nagród przez inne niż Współorganizatorzy podmioty, zwane dalej „Fundatorem”.
 8. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, dotyczące nagród, o których mowa w ust. 8 rozstrzygane będą pomiędzy Fundatorem, a danym Laureatem.
 9. KGW wyłonione jako Laureaci Konkursu mogą przeznaczyć otrzymaną nagrodę pieniężną jedynie na dowolny cel statutowy KGW.

 

§ 10
Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu

 1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie. Do podjęcia decyzji o wykluczenia Uczestnika uprawniona jest Komisja Konkursowa/Jury Konkursowe
 2. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, w przypadku zaistnienia jednej z poniżej podanych przyczyn:
  1) nie zgłoszono, co najmniej pięciu Potraw konkursowych;
  2) zgłoszone Potrawy konkursowe będą obarczone wadą, która nie pozwoli na wyłonienie Laureata zgodnie z prawem i Regulaminem.
 3. Współorganizatorom przysługuje również uprawnienie do unieważnienia Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

§ 11
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych.

Współadministratorami, czyli podmiotami wspólnie decydującymi o celach i środkach przetwarzania danych pozyskanych w związku z organizacją Konkursu jest KOWR oraz MRiRW. Ze Współadministratorami można się skontaktować poprzez:

adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa;
adres e-mail: iod@minrol.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust 1 pkt 1.

W MRiRW wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@minrol.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1 pkt 2.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Współadministratorzy, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzać będzie dane osobowe zawarte w Formularzu zgłoszeniowym w zakresie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania KGW oraz w zakresie adresu korespondencyjnego, nr telefonu i adresu email – wyłącznie w przypadku, gdy dane te dotyczą osoby fizycznej reprezentującej KGW. Pozyskane dane przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, a także w przypadku Laureatów Konkursu w celach związanych z przekazaniem informacji o przyznaniu i organizacji odbioru Nagród oraz w celu realizacji obowiązków Współorganizatorów dotyczących ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie przez Współorganizatorów wizerunku, Współorganizatorzy przetwarzać będą, każdy z nich odrębnie, wizerunek osób utrwalony w trakcie wydarzeń podczas I, II i III Etapu Konkursu na podstawie tej zgody w celach (odpowiednio):

1) promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działania KOWR w zakresie promocji produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych wynikających z powierzonych KOWR zadań określonych w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa na zasadach określonych w treści tej zgody;

2) promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działania MRiRW w zakresie promowania i wspierania KGW, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Wszystkim osobom, których dane osobowe Współorganizatorzy przetwarzać będą na podstawie zgody na ich przetwarzanie przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Współorganizatorzy usuną dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody o ile nie wskażą innej podstawy prawnej na dalsze ich przetwarzanie.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Pozyskane dane przetwarzane będą przez Współorganizatorów do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Współorganizatorów w zakresie archiwizacji dokumentów, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujących Współorganizatorowi i w stosunku do nich. Zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi dokumentacja dotycząca organizacji Konkursu przechowywane będzie w KOWR przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym Konkurs zostanie rozstrzygnięty.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Przetwarzane w celach określonych w ust. 3 dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Do tych danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Współorganizatorów (podmioty przetwarzające), podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku, wizerunek zostanie rozpowszechniany przez każdego ze Współorganizatorów odrębnie na podstawie wyrażonej zgody na jego przetwarzanie na zasadach określonych w treści udzielonej zgody.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO osobom, których dane będą przetwarzane w celach określonych w ust. 3, przysługuje:

  1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody),
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw.

 W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z jednym z Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres siedziby jednego ze Współorganizatorów, wskazane w pkt 1. Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do zgłoszenia i udziału w Konkursie.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W oparciu o dane osobowe pozyskane w związku z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu Współorganizatorzy nie będą podejmowali wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Współorganizatorzy nie przewidują przekazywania danych osobowych zawartych w Formularzach zgłoszeniowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
W związku z przewidzianą publikacją materiałów utrwalonych w trakcie wydarzenia podczas I, II i III Etapu Konkursu wizerunki osób utrwalone w trakcie wydarzenia podczas I, II i III Etapu Konkursu mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku przechowywaniem danych osobowych na serwerach YouTube/ Facebook zlokalizowanych w państwach trzecich. W pozostałym zakresie Współorganizatorzy nie przewidują przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy odpowiednio do Komisji Konkursowej lub Jury Konkursowego.
 3. W trakcie trwania Konkursu Współorganizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do nich z przyczyn od nich niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń uczestnika Konkursu.
 5. Współorganizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez osoby upoważnione do reprezentowania KGW w Formularzach zgłoszeniowych niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1944 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 7. Osobami upoważnionymi do kontaktu z uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu oraz organizacji Konkursu, są:
  • Magdalena Kantorska, tel. 668 134 533, e-mail: bitwaregionow@kowr.gov.pl – dla Etapu I Konkursu;
  • Aneta Orlikowska, tel. 22 623 19 63, e-mail: bitwaregionow@minrol.gov.pl – dla Etapu II oraz III Konkursu.
 8. Współorganizatorzy przechowywać będą dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.

Załączniki:

1. Wzór Formularza zgłoszeniowego;
2. Wykaz Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3. Regulamin konkursu kulinarnego