REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
pn. „BITWA REGIONÓW”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Bitwa Regionów” zwanego dalej „Konkursem”, którego organizatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna do czasu rozstrzygnięcia Konkursu:
  • poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.kowr.gov.pl,
  • poprzez zamieszczenie na stronie internetowej bitwaregionow.pl,
  • w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).

§ 2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,
 2. promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR, wynikających z art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481).

§ 3
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej (dalej jako „Praca konkursowa”), obejmującej łącznie:
  • przygotowanie opisu receptury i przepisu wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania Koła Gospodyń Wiejskich zwanego dalej KGW (z wyłączeniem deserów);
  • przygotowanie potrawy wg. przepisu, o którym mowa w pkt 1 i wykonanie prezentacji przygotowanej potrawy w formie filmu wideo.

Przez potrawy regionalne rozumie się potrawy związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.

 1. Praca konkursowa w zakresie opisu receptury i przepisu wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 powinna być przygotowana w formie pisemnej w Formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 4 ust. 5 (łącznie maks. 7 500 znaków) i zawierać recepturę oraz przepis wykonania zgłaszanej do Konkursu tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania danego KGW oraz informacje dotyczące:
  • regionalnych tradycji kulinarnych i uzasadnienia regionalnego charakteru zgłaszanej do Konkursu potrawy, informacje dotyczące pochodzenia lub historii przepisu.
  • polskich regionalnych produktów tradycyjnych wykorzystywanych do przygotowania zgłaszanej do Konkursu potrawy.
 2. Praca konkursowa w zakresie prezentacji przygotowanej potrawy w formie filmu powinna być wykonana w dowolnej technice filmowej o maksymalnej długości 120 sekund i maksymalnej objętości 1 GB. Zalecane jest, aby film został wykonany w rozdzielczości Full HD 1920/1080 min. 30 klatek na sekundę. Praca konkursowa musi być dostarczona jako załącznik do Formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 4 ust. 5.
 3. Wykorzystanie w Pracy konkursowej w zakresie prezentacji przygotowanej potrawy wizerunków członków KGW lub osób trzecich musi być dokonane po spełnieniu przesłanek legalności przetwarzania wizerunku tych osób wynikających z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako „RODO”) (Dz. U. UE. L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1). Za zapewnienie spełnienia obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa odpowiada KGW zgłaszające Pracę konkursową.
 4. Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich w tym szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Prace konkursowe nie mogą zawierać materiałów chronionych prawami wyłączonymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 6. Zgłoszone Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości członków KGW, którym w stosunku do Prac konkursowych przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.
 7. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu zostaną zniesione szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Organizator przewiduje organizację rozstrzygnięcia II Etapu Konkursu w formie organizacji odrębnego wydarzenia.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, KGW zakwalifikowane do II Etapu Konkursu wykonają i zaprezentują zgłoszone danie konkursowe podczas odrębnego wydarzenia, którego data, miejsce i sposób organizacji zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników I Etapu Konkursu.
  •  

§ 4
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych. Ww. koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział KGW biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu pn. „Bitwa Regionów”.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział KGW biorące udział w poprzednich edycjach konkursu pn. „Bitwa Regionów”, które zakwalifikowały się do finału wcześniejszych edycji Konkursu, pod warunkiem, że zgłoszona Praca konkursowa dotyczy potrawy innej niż potrawa zakwalifikowana do finału Konkursu w poprzednich jego edycjach.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez upoważnionego przedstawiciela KGW do Organizatora w terminie do 30 czerwca 2021 r. drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego i Pracy konkursowej poprzez wypełnienie formularza, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl. Wzór Formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. W treści Formularza zgłoszeniowego należy podać:
  1. nazwę zgłaszanej potrawy, której dotyczy Praca konkursowa;
  2. imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania KGW;
  3. nazwę KGW zgłaszającego Pracę konkursową;
  4. adres do korespondencji;
  5. dane do kontaktu: e-mail i telefon;
  6. adres strony internetowej lub kont na portalach społecznościowych KGW (pole nieobowiązkowe);
  7. przepis na potrawę, w tym lista składników (maksymalnie 4000 znaków)
  8. opis pochodzenia lub historia przepisu (maksymalnie 2500 znaków)
  9. lista polskich produktów tradycyjnych charakterystycznych dla regionu – wykorzystywanych do przygotowywania konkursowej potrawy (maksymalnie 1000 znaków)
 7. Osoba upoważniona do reprezentowania KGW działając w jego imieniu i na jego rzecz podpisując Formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zgłoszona Praca konkursowa w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 jest wynikiem indywidualnej twórczości członków KGW, któremu w stosunku do zgłaszanej Pracy konkursowej przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
 8. Do przesyłanego w formie elektronicznej Formularza zgłoszeniowego zawierającego Prace konkursową w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 należy dołączyć Pracę konkursową w zakresie prezentacji przygotowanej potrawy konkursowej w formie filmu wideo o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
 9. Pracę konkursową można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bitwaregionow.pl. Po wypełnieniu formularza Praca konkursowa automatycznie trafi do właściwego ze względu na teren działania KGW Oddziału Terenowego KOWR. Wykaz OT KOWR wraz z adresami korespondencyjnymi opublikowany jest na stronie www.bitwaregionow.pl. i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 10. Każde KGW może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jedną potrawę.
 11. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu następuje w momencie przekazania do Organizatora Formularza zgłoszeniowego.
 12. W przypadku, gdy podane w Formularzu zgłoszeniowym dane do kontaktu w zakresie adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i/lub numeru telefonu są własnością osoby fizycznej, osoba, której dane dotyczą udziela Organizatorowi zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptację zgody na ich przetwarzanie zawartej w treści oświadczeń pod Formularzem zgłoszeniowym.
 13. Przesłanie Pracy konkursowej i Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi KGW zobowiązane są się zapoznać.
 14. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 15. Koszty wykonania i dostarczenia Prac Konkursowych ponosi KGW zgłaszające udział Pracy konkursowej w Konkursie, z zastrzeżeniem ust.16.
 16. Dla KGW zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu Organizator może dokonać refundacji poniesionych przez Koła Gospodyń Wiejskich kosztów w oparciu o przedłożone dokumenty księgowe typu faktura VAT, rachunek, wystawione na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich i w przypadku posiadania przez Koła oświadczeń o braku możliwości odliczenia podatku VAT, KOWR dokona zwrotu poniesionych przez Koła kosztów w kwocie brutto. W przypadku możliwości odliczania podatku VAT, KOWR dokona zwrotu poniesionych kosztów w kwocie netto. Organizator przewiduje pokrycie kosztów:
  • produktów spożywczych (z wyłączeniem produktów alkoholowych) niezbędnych do przygotowania i prezentacji dania konkursowego w maksymalnej kwocie 300,00 zł brutto (trzysta złotych brutto 00/100) na jeden Zespół KGW na potrzeby Etapu II konkursu na podstawie faktury lub rachunku za zakupione produkty, z datą zakupu poprzedzającą datę wydarzenia.
  • dojazdu maksymalnie dla trzech reprezentantów Koła Gospodyń Wiejskich na wydarzenie pn. Finał Bitwy Regionów 2021, do maksymalnej kwoty 500,00 zł brutto (pięćset złotych brutto 00/100) na jeden Zespół KGW na potrzeby Etapu II konkursu na podstawie faktury, biletu lub rachunku za dojazd lub w przypadku transportu prywatnego zwrot kosztów dojazdu nastąpi na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i zastosowania stawki 0,8358 zł/ 1 km.
 17. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Prac konkursowych w dowolnej formie za pośrednictwem dowolnego medium, przy zachowaniu zasadniczej treści przekazu Pracy konkursowej
 18. W Konkursie nie będą brały udziału:
  • prace konkursowe przesłane inaczej niż za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego upublicznionego na stronie www.bitwaregionow.pl,
  • prace konkursowe oznaczone w sposób niepozwalający na identyfikację KGW zgłaszającego Pracę konkursową,
  • prace konkursowe przesłane po upływie terminu określonego w § 4 ust. 5.

§ 5
Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:
  • zamieszczenie na stronie internetowej www.bitwaregionow.pl oraz stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Organizatora,
  • rozesłanie w formie elektronicznej do KGW,
  • publikację w masowych środkach przekazu tj. np. w radiu, w telewizji, w mediach społecznościowych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  • Etap I – zgłoszenie udziału, ocena Prac konkursowych na poziomie województwa i wyłonienie laureatów I Etapu,
  • Etap II :
   1. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu zostaną zniesione szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 najwyżej ocenione w Etapie I Prace konkursowe tzn. prace, które zostały skalsyfikowane na I miejscu Etapu I zostaną wykonane przez KGW i ocenione przez Jury Konkursowe w trakcie wydarzenia podczas, którego zostanie rozstrzygnięty II Etap konkursu,
   2. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu nie zostaną zniesione szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 najwyżej ocenione w Etapie I Prace konkursowe tzn. prace, które zostały skalsyfikowane na I miejscu Etapu I zostaną ocenione przez Jury Konkursowe.
 1. Etap I Konkursu zostanie przeprowadzony na poziomie wojewódzkim, a zgłoszone zgodnie z § 4 Prace Konkursowe zostaną ocenione przez właściwe Komisje konkursowe, o których mowa w § 6, z uwzględnieniem kryteriów oceny określonych w § 7 ust. 1.
 2. Do finału Konkursu (Etap II) zostaną zakwalifikowane Prace konkursowe najwyżej ocenione w Etapie I przez każdą z 16 Komisji Konkursowych (prace, którym przyznano I miejsce na Etapie I Konkursu).
 3. KGW, których Prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do II Etapu Konkursu zostaną o tym poinformowane w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer / adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym. Wraz z powyższą informacją KGW zostanie przekazana: informacja dotycząca dokładnej daty, miejsca i ostatecznej formy organizacji Etapu II Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z KGW wyłonionym w I Etapie Konkursu, w przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, które uniemożliwią skontaktowanie się z KGW. W takiej sytuacji organizator może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do Etapu II Konkursu KGW, któremu przyznano kolejne miejsce w Etapie I Konkursu.
 5. Etap II Konkursu (rozstrzygnięcie Konkursu) zostanie przeprowadzony na poziomie ogólnopolskim, a dokładna data, miejsce i forma organizacji Etapu II Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu ogłoszenia wyników I Etapu.
 6. W szczególnie uzasadnionym przypadku, czego nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega możliwość nieprzeprowadzenia Etapu II Konkursu i jego zakończenia po wyłonieniu Laureatów Etapu I.
 7. Prace konkursowe zakwalifikowane do Etapu II Konkursu zostaną ocenione przez Jury Konkursowe, o którym mowa w § 6, z uwzględnieniem kryteriów oceny określonych w § 7 ust. 2.
 8. KGW, które zostanie zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w wydarzeniu podczas, którego zostanie rozstrzygnięty II Etap konkursu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a mogą reprezentować maksymalnie 3 osoby.

§ 6
Komisje Konkursowe i Jury Konkursowe

 1. Dyrektorzy właściwych Oddziałów Terenowych KOWR (zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu), działając w imieniu i na rzecz Organizatora:
  • powołują Komisję Konkursową, która składa się co najmniej z 3 osób;
  • określają organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej;
  • sprawują nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu z Regulaminem Konkursu;
  • zatwierdzają rozstrzygnięcie Etapu I Konkursu na poziomie województwa, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 2. Każda z 16 Komisji Konkursowych wybiera 3 najwyżej ocenione Prace konkursowe na poziomie województwa. Do Etapu II zakwalifikowane zostaną Prace konkursowe najwyżej ocenione w Etapie I tzn. KGW, które w Etapie I zostaną sklasyfikowane na I miejscu przez każdą z 16 Komisji konkursowych.
 3. Podpisane protokoły z rozstrzygnięcia Etapu I każda z Komisji Konkursowych przedstawia właściwemu Dyrektorowi Oddziału Terenowego KOWR, w celu ostatecznego zatwierdzenia.
 4. Komisja Konkursowa zapoznaje się z Pracami konkursowymi po ostatecznym terminie składania Prac konkursowych, o którym mowa w § 4 ust. 5.
 5. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:
  • powołuje Jury Konkursowe, która składa się co najmniej z 3 osób,
  • określa organizację oraz tryb pracy Jury Konkursowego;
  • sprawuje nadzór nad Jury Konkursowym w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu;
  • zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 6. Członkowie Komisji Konkursowej/ Jury Konkursowego, przed przystąpieniem do wykonania czynności, składają pisemne oświadczenie o braku wystąpienia okoliczności prawnych lub faktycznych, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. W przypadku ujawnienia się takich okoliczności w toku postępowania Członek Komisji Konkursowej/ Jury Konkursowego zobowiązany jest do wyłączenia się z dalszego udziału w pracach Komisji/Jury.
 7. Pracami Komisji Konkursowej/ Jury Konkursowego kieruje Przewodniczący. Obrady Komisji Konkursowej/ Jury Konkursowego są tajne i odbywają się w obecności, co najmniej połowy składu.
 8. Jury Konkursowe wybiera 3 najwyżej ocenione Prace konkursowe.
 9. Jury Konkursowe /Komisja Konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze laureatów Konkursu Etapu I.
 10. Jury Konkursowe /Komisja Konkursowa przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu/ Etapu I w formie protokołu podpisanego przez wszystkich jej członków.
 11. Podpisany protokół z rozstrzygnięcia Konkursu Jury Konkursowe przedstawia Dyrektorowi Generalnemu KOWR w celu jego ostatecznego zatwierdzenia.
 12. Komisje i Jury Konkursowe decydują o przyznaniu nagród. Podczas I Etapu i Finału Konkursu nagrodzone zostaną potrawy konkursowe, które zostały najwyżej ocenione i sklasyfikowane na 1-3 miejscu.
 13. W przypadku uzyskania przez dwie Prace konkursowe jednakowej oceny, ustalenie lokaty odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji /Jury Konkursowego, poprzedzonego dyskusją, a w razie równej liczby głosów – ostateczna decyzja należy do Przewodniczącego odpowiednio Komisji lub Jury Konkursowego.

§ 7
Kryteria oceny

 1. Komisje Konkursowe przy ocenie Prac konkursowych w Etapie I kierują się następującymi kryteriami:
1)W zakresie przygotowanie opisu, receptury i przepisu wykonania potrawy Konkursowej
zgodność z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 2 40%
sposób i forma opracowania informacji 10%
2)W zakresie prezentacji w formie filmu wideo zgłoszonej potrawy konkursowej
zakres i charakter informacji przekazanych w prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących regionalnych tradycji kulinarnych i regionalnego charakteru prezentowanej potrawy konkursowej oraz informacji o regionalnych produktach wykorzystanych do przygotowania potrawy konkursowej 25%
estetyka i sposób prezentacji potrawy konkursowej 15%
walory artystyczne i estetyczne prezentacji 10%
 1. W II Etapie Konkursu w przypadku, o którym mowa w 5 ust. 2 pkt.2 lit. b Jury konkursowe przy ocenie Prac konkursowych i wyłonieniu laureatów Konkursu kierować się będzie następującymi kryteriami:
1)W zakresie przygotowanie opisu, receptury i przepisu wykonania potrawy Konkursowej
zgodność z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 2 40%
sposób i forma opracowania informacji 10%
2)W zakresie prezentacji w formie filmu wideo zgłoszonej potrawy konkursowej
zakres i charakter informacji przekazanych w prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących regionalnych tradycji kulinarnych i regionalnego charakteru prezentowanej potrawy konkursowej oraz informacji o regionalnych produktach wykorzystanych do przygotowania potrawy konkursowej 25%
skuteczność przekazu prezentacji, oddziaływanie na odbiorcę i jego emocje 10%
estetyka i sposób prezentacji potrawy konkursowej 10%
walory artystyczne i estetyczne prezentacji 5%
 1. W II Etapie Konkursu w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt.2 lit. a Jury konkursowe przy ocenie Prac konkursowych i wyłonieniu laureatów Konkursu kierować się będzie następującymi kryteriami:
1)W zakresie przygotowanie opisu, receptury i przepisu wykonania potrawy Konkursowej
zgodność z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 2 20%
sposób i forma opracowania informacji 5%
2)W zakresie prezentacji w formie filmu wideo zgłoszonej potrawy konkursowej
zakres i charakter informacji przekazanych w prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących regionalnych tradycji kulinarnych i regionalnego charakteru prezentowanej potrawy konkursowej oraz informacji o regionalnych produktach wykorzystanych do przygotowania potrawy konkursowej 15%
skuteczność przekazu prezentacji, oddziaływanie na odbiorcę i jego emocje 5%
walory artystyczne i estetyczne prezentacji 5%
3)W zakresie przygotowaniu i zaprezentowaniu potrawy konkursowej, podczas zorganizowanego wydarzenia
walory degustacyjne potrawy tj.: smak, zapach, konsystencja 25%
wykonanie i sposób prezentacji potrawy konkursowej 10%
regionalne elementy dekoracyjne i estetyka prezentacji dania na talerzu 15%

 

§ 8
Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. KGW, których Prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do II Etapu Konkursu zostaną o tym poinformowane w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer / adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym. Wraz z powyższą informacją, KGW zostaną przekazane informacje dotyczące dokładnej daty, miejsca i ostatecznej formy organizacji Etapu II Konkursu.
 2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt.2 lit. a Laureaci Etapu II – Zwycięscy finału Konkursu zostaną wyłonieni podczas odrębnego wydarzenia, którego data, miejsce i sposób organizacji i zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników I Etapu Konkursu.
 3. Wyniki Etapu I i ogłoszenie laureatów Konkursu w obu przypadkach, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt.2 lit. a i b, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie informacji:
  • na stronie internetowej Organizatora: kowr.gov.pl,
  • na stronie internetowej bitwaregionow.pl,
  • w siedzibie Organizatora.
 4. W przypadku gdy wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uniemożliwi organizację wydarzenia podczas którego zostanie rozstrzygnięty II Etap Konkursu, Organizator Konkursu zastrzega możliwość nieprzeprowadzenia II Etapu Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania poszczególnych podmiotów do uzupełniania Formularza zgłoszeniowego lub złożenia odrębnego oświadczenia woli w zakresie przeniesienia praw autorskich do utworów, opatrzonego własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem wykluczenia danego KGW z konkursu.

§ 9
Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne za zajecie I, II, III miejsca przyznawane na obu etapach Konkursu:
  Etap I
  I miejsce nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł
  II miejsce nagroda pieniężna o wartości 500 zł
  III miejsce nagroda pieniężna o wartości 300 zł
  Etap II
  I miejsce nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł
  II miejsce nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł
  III miejsce nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w Konkursie.
 3. Nagrody pieniężnej nie można zamienić na inną nagrodę rzeczową.
 4. Nagrody zostaną przyznane laureatom, zgodnie z wynikami oceny Komisji konkursowych/Jury Konkursowego przeprowadzonej w trybie określonym w § 6 niniejszego Regulaminu, wg. kryteriów określonych w § 7 najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.
 5. Informacje dotyczące dokładnej daty, miejsca i formy wręczenia nagród w Etapie II Konkursu zostaną przekazane laureatom I Etapu Konkursu wraz z informacja, o której mowa w § 8 ust. 1. Ze względu na wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wręczenie nagród laureatom Etapu I Konkursu odbyć się może poprzez przesłanie nagród za pośrednictwem operatora pocztowego lub przelewu bankowego.
 6. W przypadku dostarczenia nagrody w sposób, o którym mowa w ust. 5, na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku Organizator przetwarzać będzie wizerunek osób reprezentujących Laureatów, który zostanie utrwalony i przekazany Organizatorowi bezpośrednio przez te osoby.
 7. W związku z tym, że w trakcie wydarzenia, podczas którego zostanie rozstrzygnięty II Etap Konkursu, będą wykonywane przez Organizatora zdjęcia i/lub materiały filmowe, które mogą być rozpowszechniane w celach promocyjno-informacyjnych z wykorzystaniem dowolnego medium, KGW biorące udział w II Etapie Konkursu zobowiązane będzie do pozyskania od wszystkich osób, które reprezentować będą KGW w II Etapie Konkursu bezterminowe, nieograniczone czasowo ani terytorialnie zgody na wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez Organizatora ich wizerunków utrwalonych w trakcie rozstrzygnięcia II Etapu Konkursu, wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami utrwalania i rozpowszechniania, w tym w formie zdjęć i/lub materiałów filmowych, poprzez publikację w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium, w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących realizację powierzonych Organizatorowi zadań w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481).
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. W przypadku, gdy dwukrotnie podejmowane próby dostarczenie nagrody okażą się bezskuteczne, Laureat traci prawo do nagrody.
 9. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej osobistego odbioru odnotowane w protokole, potwierdzenia odbioru przesyłki, lub potwierdzenie przelewu bankowego.
 10. KGW wyłonionym jako laureaci Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia we wręczeniu nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie KGW wyłonionego jako laureata Konkursu.
 12. Niezależnie od nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Organizator dopuszcza ufundowanie nagród przez inne niż Organizator podmioty, zwane dalej „Fundatorem”.
 13. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, dotyczące nagród, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, rozstrzygane będą pomiędzy Fundatorem a danym Laureatem.

 

§ 10

Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu

 1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie. Do podjęcia decyzji o wykluczenia Uczestnika uprawniona jest Komisja Konkursowa/Jury Konkursowe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, w przypadku zaistnienia jednej z poniżej podanych przyczyn:
  • nie złożono, co najmniej pięciu Prac konkursowych,
  • zgłoszone Prace konkursowe będą obarczone wadą, która nie pozwoli na wyłonienie laureata zgodnie z prawem i Regulaminem.
 3. Organizatorowi przysługuje również uprawnienie do unieważnienia Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

§ 11

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych.
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych pozyskanych w związku z organizacją Konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Jako administrator, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Organizator przetwarzać będzie dane osobowe zawarte w Formularzu zgłoszeniowym w zakresie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania Koła gospodyń oraz w zakresie adresu korespondencyjnego, nr telefonu i adresu email – wyłącznie w przypadku gdy dane te dotyczą osoby fizycznej reprezentującej Koło gospodyń. Pozyskane dane przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu a także w przypadku laureatów Konkursu w celach związanych z przekazaniem informacji przyznaniu i organizacji odbioru Nagród oraz w celu realizacji obowiązków Organizatora dotyczących ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej jako RODO.
  W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie przez Organizatora wizerunku, Organizator przetwarzać będzie wizerunek osób utrwalony w trakcie wydarzenia podczas II Etapu Konkursu lub w związku z odbiorem nagród na Etapie I Konkursu na podstawie tej zgody w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie promocji produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych wynikających z powierzonych KOWR zadań określonych w art. 9 ust. 2 pkt 16 i 17 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481) na zasadach określonych w treści tej zgody.
  Wszystkim osobom, których dane osobowe Organizator przetwarza na podstawie zgody na ich przetwarzanie przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Organizator usunie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody o ile nie wskaże innej podstawy prawnej na dalsze ich przetwarzanie.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych
  Pozyskane dane przetwarzane będą przez Organizatora do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego. Zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi dokumentacja dotycząca organizacji Konkursu przechowywane będzie przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku w którym Konkurs zostanie rozstrzygnięty.
 5. Odbiorcy danych osobowych
  Przetwarzane w celach określonych w pkt. 3 dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Do tych danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku, wizerunek zostanie rozpowszechniany przez Organizatora na podstawie wyrażonej zgody na jego przetwarzanie na zasadach określonych w treści udzielonej zgody.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO osobom, których dane będą przetwarzane w celach określonych w pkt. 3 przysługuje:

  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody),
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw.

W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt. 2) lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1). Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.
  Podanie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do zgłoszenia i udziału w Konkursie.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o dane osobowe pozyskane w związku z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu Organizator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 3. Przekazywanie danych do państw trzecich
  Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych zawartych w Formularzach zgłoszeniowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  W związku z przewidzianą publikacją materiałów utrwalonych w trakcie wydarzenia podczas II Etapie Konkursu oraz nagrodzonych Prac konkursowych, wszelkie dane osobowe zawarte w zgłoszonych Pracach konkursowych w tym wizerunek osób, utrwalony w Pracach konkursowych oraz wizerunek utrwalony w trakcie wydarzenia podczas II Etapie Konkursu mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku przechowywaniem danych osobowych na serwerach YouTube/ Facebook zlokalizowanych w państwach trzecich. W pozostałym zakresie Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

§ 12

Prawa autorskie

 1. Osoba upoważniona do reprezentowania KGW działając w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, że zgłoszona Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości członków KGW oraz że przysługuje KGW do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia KGW przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność.
 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Organizatora z Prac konkursowych KGW zobowiązane będzie do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Organizatora przed roszczeniami osób trzecich. W szczególności KGW zobowiązane będzie zastąpić Organizatora czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Organizatorowi. KGW zobowiązuje się także zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Organizator korzysta z Prac konkursowych.
 3. Z chwilą odbioru nagród, KGW będące laureatem Konkursu przenosi na Organizatora całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do zgłoszonych Prac konkursowych, w szczególności do Prac konkursowych w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt.2, do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nim, w całości i we fragmentach, na następujących polach eksploatacji:
  • wszelkiego utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku;
  • rozpowszechniania, w tym:
   1. obrotu oryginałem lub egzemplarzami wytworzonymi,
   2. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pomocą wszelkich możliwych środków przekazu,
  • tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu Prac konkursowych.
 4. KGW będąc laureatem Konkursu przenosi na Organizatora, w momencie wydania nagrody, o której mowa w § 9 ust. 1 regulaminu, wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań nagrodzonych Prac konkursowych (tj. prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami nagrodzonych Prac konkursowych oraz udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie nimi), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wskazanych w ust. 3 polach eksploatacji.
 5. KGW, w związku z otrzymaniem nagrody, o której mowa w § 9 ust. 1, zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora, jego następców prawnych oraz podmiotów, którym Organizator (lub jego następca prawny) udzieli licencji na korzystanie z nagodzonych prac Konkursowych lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystnie z nich, przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonych Prac konkursowych. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy odpowiednio do Komisji lub Jury Konkursowego.
 3. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń Uczestnika.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby upoważnione do reprezentowania KGW w Formularzach zgłoszeniowych niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu oraz organizacji konkursu, jest: Dorota Głowacka, Departament Rozwoju Rynku, tel. 606 280 721, e-mail: dorota.glowacka@kowr.gov.pl
 8. Organizator przechowywać będzie dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.

Załączniki:

 1. Wzór formularza zgłoszeniowego
 2. Wykaz Oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.