Informujemy, iż z dniem 30 maja 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Konkursu, Współorganizatorzy Konkursu postanowili dokonać zmiany terminu podania do publicznej wiadomości wyników Etapu I Konkursu oraz powiadomienia Zespołów zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu, co skutkuje koniecznością wprowadzenia w Regulaminie następujących zmian:

1) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Etap I Konkursu – zgłoszenia do udziału w Konkursie przesłane online zostaną zweryfikowane przez pracowników OT KOWR pod kątem formalno-prawnym i po pozytywnej weryfikacji KGW zostanie zakwalifikowane do Etapu I Konkursu w wydarzeniach powiatowych, których lista zostanie opublikowana na stronie www.bitwaregionow.pl. W trakcie wydarzeń powiatowych zespoły reprezentujące KGW w Konkursie, zwane dalej „Zespołami”, będą zobowiązane do przygotowania i zaprezentowania potrawy konkursowej, która będzie podlegała ocenie przez właściwe Komisje Konkursowe, o których mowa w § 6, z uwzględnieniem kryteriów oceny określonych w § 7. Zespoły biorące udział w Etapie I Konkursu, które zostaną najwyżej ocenione przez Komisje Konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego odbywającego się w danym województwie (ranking wojewódzki), zostaną zakwalifikowane do Etapu II, tj. Półfinału Konkursu. Do Etapu II może być wyłonionych maksymalnie 10 Zespołów z danego województwa, które zdobyły największą liczbę punktów w rankingu wojewódzkim. O zakwalifikowaniu do Etapu II każdy Zespół zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez właściwy OT KOWR w terminie do dnia 15 października 2022 r. KOWR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z KGW wyłonionym w I Etapie Konkursu, w przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, które uniemożliwią skontaktowanie się z KGW. W takiej sytuacji KOWR może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do Etapu II Konkursu KGW, któremu przyznano kolejne miejsce w Etapie I Konkursu;”;

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wyniki Etapu I Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie informacji:
1) na stronie internetowej www.bitwaregionow.pl,
2) w siedzibie Współorganizatorów
– w terminie do 15 października 2022 r.”.

Pozostałe warunki Regulaminu nie ulegają zmianie.
Tekst jednolity Regulaminu Konkursu (uwzględniający powyższe zmiany) znajduje się https://bitwaregionow.pl/regulamin/ .