Informujemy, iż z dniem 31 maja 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.
Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Konkursu, Współorganizatorzy Konkursu postanowili dokonać zmiany terminu przesłania formularza przez upoważnionego przedstawiciela Koła Gospodyń Wiejskich, co skutkuje koniecznością wprowadzenia w Regulaminie następującej zmiany:

w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez upoważnionego przedstawiciela KGW w terminie do 4 czerwca 2022 r. do godziny 16:00, drogą elektroniczną, formularza, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl. Wzór Formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.”.

Pozostałe warunki Regulaminu nie ulegają zmianie.
Tekst jednolity Regulaminu Konkursu (uwzględniający powyższe zmiany) znajduje się https://bitwaregionow.pl/regulamin/ .