Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2023 r. zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”, zwanego dalej „Regulaminem”, Współorganizatorzy Konkursu postanowili dokonać zmiany w zakresie dodania terminów granicznych na przekazanie dokumentów uprawniających do zwrotu środków za zakup produktów spożywczych przeznczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej w trakcie wydarzeń: powiatowych, wojewódzkich i finału oraz dodania zasad regulujących przyznawanie ww. środków, co skutkuje koniecznością wprowadzenia w § 5 Regulaminu następujących zmian:

1. ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

3. Zespoły, które wezmą udział w I Etapie Konkursu otrzymają zwrot środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej w trakcie wydarzeń powiatowych w wysokości do 500,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania zwrotu środków jest przekazanie prawidłowo wystawionego przez Zespół dowodu księgowego na rzecz KOWR wraz z załączonymi dokumentami księgowymi potwierdzającymi zakup produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw konkursowych, zwanych dalej „dokumentami”, w terminie do dnia 15 sierpnia 2023 r. do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.

4. Zespoły, które wezmą udział w II Etapie Konkursu otrzymają zwrot środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej w trakcie wydarzeń wojewódzkich w wysokości do 500,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania zwrotu środków jest przekazanie dokumentów, w terminie do dnia 15 października 2023 r. do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.

5. Zespoły, które wezmą udział w III Etapie Konkursu otrzymają zwrot środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej w trakcie wydarzenia ogólnopolskiego w wysokości do 1000,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania zwrotu środków jest przekazanie dokumentów w terminie do dnia 30 października 2023 r. do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.”;

2. po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzemieniu:

5a. Nieprzekazanie dokumentów w terminach, o których mowa w ust. 3-5, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej.

5b. Dokumenty zawierające oczywiste pomyłki lub braki formalne podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni roboczych od dnia skontaktowania się z KGW telefonicznie lub w formie wiadomości email.

5c. W razie niedokonania lub niewłaściwego dokonania uzupełnień oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z KGW, KOWR zastrzega sobie możliwość odrzucenia dokumentów. Odrzucenie dokumentów jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez KGW zwrotu środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie Potrawy konkursowej.”.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.

Tekst jednolity Regulaminu Konkursu znajduje się na stronie bitwaregionów.pl