Wprowadzone 1 września 2022 r. zmiany w Regulaminie konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” dotyczą sposobu zakwalifikowania Kół Gospodyń Wiejskich do Etapu II (Półfinału) Konkursu oraz terminu poinformowania Kół Gospodyń Wiejskich o dacie, miejscu i ostatecznej formie organizacji Etapu III (Finału):

1) § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Etap I Konkursu – zgłoszenia do udziału w Konkursie przesłane online zostaną zweryfikowane przez pracowników OT KOWR pod kątem formalnoprawnym i po pozytywnej weryfikacji KGW zostanie zakwalifikowane do Etapu I Konkursu w wydarzeniach powiatowych, których lista zostanie opublikowana na stronie www.bitwaregionow.pl. W trakcie wydarzeń powiatowych zespoły reprezentujące KGW w Konkursie, zwane dalej „Zespołami”, będą zobowiązane do przygotowania i zaprezentowania potrawy konkursowej, która będzie podlegała ocenie przez właściwe Komisje Konkursowe, o których mowa w § 6, z uwzględnieniem kryteriów oceny określonych w § 7. Zespoły biorące udział w Etapie I Konkursu, które zostaną najwyżej ocenione przez Komisje Konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego odbywającego się w danym województwie (ranking wojewódzki), zostaną zakwalifikowane do Etapu II, tj. Półfinału Konkursu. O zakwalifikowaniu do Etapu II każdy Zespół zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez właściwy OT KOWR w terminie do dnia 15 października 2022 r. KOWR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z KGW wyłonionym w I Etapie Konkursu, w przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, które uniemożliwią skontaktowanie się z KGW. W takiej sytuacji KOWR może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do Etapu II Konkursu KGW, któremu przyznano kolejne miejsce w Etapie I Konkursu;”;

2) § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W Etapie I Konkursu każda Komisja Konkursowa działająca w danym województwie wybiera najwyżej ocenione Prace konkursowe z każdego wydarzenia powiatowego, a Zespoły, które zgłosiły te Prace konkursowe zostają tym samym zakwalifikowane do udziału w II Etapie Konkursu.”,

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

14. Podczas I Etapu Konkursu nagrodzone zostaną potrawy konkursowe, które zostały najwyżej ocenione i sklasyfikowane na miejscu 1-3, podczas każdego z wydarzeń powiatowych. Przyznanie miejsca 1 na wydarzeniu powiatowym gwarantuje przejście do Etapu II (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1).”;

3) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. KGW, których potrawy konkursowe zostaną zakwalifikowane do III Etapu (Finału) Konkursu, zostaną o tym poinformowane w dniu Półfinału podczas wydarzenia w danym województwie. KGW o dacie, miejscu i ostatecznej formie organizacji Etapu III (Finału) Konkursu zostanie poinformowane, nie później niż do dnia 18 grudnia 2022 r. telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer / adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym. Wyniki Etapu III zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu Finału Konkursu.”.

 

Pozostałe warunki Regulaminu nie ulegają zmianie.
Tekst jednolity Regulaminu Konkursu znajduje się https://bitwaregionow.pl/regulamin/