REGULAMIN KONKURSU
pn.
„BITWA REGIONÓW”

 

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu „BITWA REGIONÓW” zwanego dalej „Konkursem”, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem” lub „KOWR”.

§ 2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,
 2. promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR, wynikających z art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154).

§ 3
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie przepisu i wykonanie przez każdy
  z Zespołów, o których mowa w § 4 ust. 1, zwanych dalej „Zespołami” pracy konkursowej, tj. dania konkursowego, które jest tradycyjną potrawą, charakterystyczną dla regionu działania Zespołu.
 2. Potrawa powinna być przygotowana z produktów pochodzenia polskiego, z dbałością o walory smakowe i estetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji kulinarnych właściwych dla regionu reprezentowanego przez Zespół. Dania konkursowe mogą być dowolnie wzbogacone naturalnymi dodatkami spożywczymi i ozdobione regionalnymi elementami dekoracyjnymi.

§ 4
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie koła gospodyń wiejskich, w tym objęte zakresem podmiotowym ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212), organizacje skupiające koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, reprezentowane przez maksymalnie 3 swoich członków tworzących zespoły.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy poprzedniej edycji konkursu pn. „Bitwa regionów”, którzy zakwalifikowali się do jego finału, pod warunkiem zgłoszenia nowej potrawy.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 4. Warunkiem udziału w pierwszym etapie Konkursu (Etap I) jest przesłanie drogą elektroniczną przez upoważnionego przedstawiciela uczestnika Konkursu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie zamieszczonego na stronie bitwaregionow.pl.
  W zgłoszeniu tym należy podać:
  1) nazwę uczestnika;
  2) adres, w tym gmina i województwo;
  3) dane do kontaktu: e-mail i telefon;
  4) adres strony internetowej lub portalu społecznościowego (pole nieobowiązkowe);
  5) najważniejsza lista osiągnięć zespołu w konkursach kulinarnych;
  6) nazwę potrawy konkursowej, w tym przepis i opis dania.
  Dodatkowo zgłoszenie może zawierać zdjęcie dania konkursowego.
 5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 może obejmować wyłącznie jedno danie konkursowe.
 6. Zgłoszone danie konkursowe nie może zmienić się od I Etapu do III Etapu Konkursu.
 7. Formularz zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej wskazanej w ust. 4 należy wypełnić najpóźniej do dnia 31.03.2019 r.
 8. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi wszyscy członkowie Zespołu są zobowiązani się zapoznać.

§ 5
Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Ogłoszenie o Konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:
  1)  zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl zaproszenia do udziału w Konkursie pn. „Bitwa Regionów”;
  2) rozesłanie w formie elektronicznej ogłoszenia do wybranych kół gospodyń wiejskich, organizacji skupiających koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszeń, o których mowa w § 4 ust. 1;
  3) upublicznienie ogłoszenia na innych stronach internetowych w celach promocyjnych;
  4) publikację zaproszenia do udziału w konkursie w mediach, tj. w radio i w telewizji.
 2. Konkurs odbędzie się w trzech etapach:
  1) Etap I: zgłoszenie Zespołu do Etapu I następuje zgodnie z § 4 ust. 4-8. Zgłoszenia złożone w sposób prawidłowy zostaną ocenione w oparciu o kryteria, określone w § 7 ust. 1. Zespoły z każdego z województw, biorących udział w Konkursie, które otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznanych przez Komisje Konkursowe, o których mowa w § 6, zostaną zakwalifikowane do Etapu II, tj. Półfinału Konkursu. Do Etapu II może być wyłonionych od 6 do 10 Zespołów z danego województwa. O zakwalifikowaniu do Etapu II każdy Zespół zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez właściwy OT KOWR w terminie do dnia 15.04.2019 r.
  2) Etap II: Półfinał Konkursu odbędzie się na poziomie wojewódzkim i będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, przez wyłonione w ramach Etapu I Zespoły, potrawy konkursowej podczas kluczowych wydarzeń, odbywających się w 16 województwach, których lista zostanie zamieszczona na stronie Organizatora: bitwaregionow.pl.
  Jeden Zespół z każdego województwa, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych przez Komisje Konkursowe, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu zostanie zakwalifikowany do Etapu III. W przypadku, gdy Zespół zakwalifikowany do II Etapu odmówi uczestnictwa w dalszych Etapach Konkursu, Organizator zaprosi do udziału w Konkursie kolejny Zespół z najwyższą liczbą punktów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby Etapów Konkursu w poszczególnych województwach.
  3) Etap III: Finał Konkursu będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, przez wyłonione w ramach Etapu II Zespoły, potrawy konkursowej podczas targów „Smaki regionów” organizowanych w Poznaniu w dniach 28-30.09.2019 r. (dokładna data przygotowania i prezentacji potrawy konkursowej zostanie podana w późniejszym terminie). Wyłonienie zwycięzców następuje decyzją Jury Konkursowego, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie Półfinału i Finału Konkursu Organizator:
  1) nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania, sprzętu kuchennego oraz zastawy niezbędnej do serwowania dań;
  2) zapewnia dostęp do wody bieżącej oraz prądu;
  3) pokryje wyłącznie koszty produktów potrzebnych do przygotowania dania konkursowego w maksymalnej kwocie 300,00 (trzysta) złotych brutto na jeden Zespół, na potrzeby Etapu II i Etapu III, na podstawie faktur lub rachunków za zakupione produkty, z datą zakupu poprzedzającą datę wydarzenia z 30-dniowym terminem płatności od dnia wystawienia i przekazania jej w formie papierowej do właściwego OT KOWR. Faktura powinna zostać wystawiona na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, NIP 527-281-83-55.
 4. W drodze losowania przeprowadzonego przez Organizatora podczas Półfinału i Finału Konkursu nieoznakowanej potrawie konkursowej zgłoszonej do Konkursu zostanie nadany numer porządkowy. Na podstawie wylosowanych numerów porządkowych przedstawiciele Zespołów dostarczą potrawy do oceny odpowiednio przez Komisję Konkursową lub Jury Konkursowe.

§ 6
Komisje Konkursowe i Jury Konkursowe

 1. Dyrektor właściwego Oddziału Terenowego (OT) KOWR odpowiada za powołanie Komisji Konkursowej, natomiast Dyrektor Generalny KOWR odpowiada za powołanie Jury Konkursowego.
 2. Dyrektor właściwego Oddziału Terenowego KOWR, bądź osoba przez niego wyznaczona, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Etapu I i II Konkursu, w tym:
  1) powołuje i odwołuje Komisję Konkursową, która składa się co najmniej z trzech osób, w tym Przewodniczącego;
  2) określa organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej, poprzez ustalenie Regulaminu Pracy Komisji;
  3) sprawuje nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu;
  4) zatwierdza rozstrzygnięcie Etapu I i II Konkursu, od którego nie przysługuje odwołanie.
 3. Dyrektor Generalny KOWR jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Etapu III Konkursu, w tym:
  1) powołuje i odwołuje Jury Konkursowe, które składa się co najmniej z trzech osób, w tym Przewodniczącego;
  2) określa organizację oraz tryb pracy Jury Konkursowego, poprzez akceptację Regulaminu Pracy Jury Konkursowego opracowanego przez OT KOWR w Poznaniu w porozumieniu z OT KOWR w Bydgoszczy oraz OT KOWR w Pruszczu Gdańskim;
  3) sprawuje nadzór nad Jury Konkursowym w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu;
  4) zatwierdza rozstrzygnięcie Etapu III Konkursu, od którego nie przysługuje odwołanie.
 4. Komisja i Jury Konkursowe są niezależne w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych.
 5. Komisja i Jury Konkursowe przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia danego etapu Konkursu w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków odpowiednio Komisji lub Jury.
 6. Pracami Komisji i Jury Konkursowego kieruje Przewodniczący

§ 7
Kryteria oceny

 1. Kwalifikacja zgłoszeń do Konkursu oraz ocena zgłoszonych propozycji potraw konkursowych dokonana będzie w Etapie I przez Komisję Konkursową (powołaną zgodnie z § 6 ust. 1) z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1) oryginalność, pomysłowość oraz rys historyczny receptury dania konkursowego charakterystycznego dla danego regionu – 70% (K1);
  2) liczba zdobytych nagród przez Zespół w innych konkursach kulinarnych – 30% (K2).

Punkty za kryterium „liczba zdobytych nagród przez Zespół w innych konkursach kulinarnych” zostaną wyliczone według następującego wzoru:

liczba nagród ocenianego zgłoszenia
K2 =…………………………………………….…………………………………….. x 30 pkt
najwyższa liczba nagród spośród rozpatrywanych zgłoszeń

 1. Ocena zakwalifikowanych do Etapu II i III – Półfinału i Finału Konkursu potraw konkursowych dokonana będzie przez odpowiednio Komisję Konkursową oraz Jury Konkursowe (powołane zgodnie z § 6) z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1) spełnienie warunków określonych regulaminem i będących celem Konkursu – 20%;
  2) ogólne cechy degustacyjne potraw takie jak smak, zapach, konsystencja – 50%;
  3) elementy dekoracyjne i estetyka – 10%;
  4) oryginalność i pomysłowość – 20%.
 2. Komisje i Jury Konkursowe decyduje o przyznaniu nagród. Podczas Półfinału i Finału Konkursu nagrodzone zostaną potrawy konkursowe, które zostały najwyżej ocenione.

W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej Zespołów jednakowej oceny, ustalenie lokaty odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji lub Jury Konkursowego, poprzedzonego dyskusją, a w razie równej liczby głosów – ostateczna decyzja należy do Przewodniczącego odpowiednio Komisji lub Jury Konkursowego.

§ 8
Ogłoszenie wyników Konkursu i zasady nagradzania

 1. Rozstrzygnięcie każdego etapu Konkursu, zostanie ogłoszone poprzez podanie do publicznej wiadomości wyników na stronie internetowej Organizatora.
 2. Dodatkowo rozstrzygnięcie Etapu II oraz III Konkursu, wraz z wręczeniem nagród, nastąpi w trakcie wydarzeń wskazanych w § 5 ust. 2.
 3. Nagrodami w Konkursie, ufundowanymi przez Organizatora, jest sprzęt AGD. Nagrody mogą również obejmować materiały promocyjne programu Polska Smakuje.
 4. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 5. Za zajęcie jednego z nagradzanych miejsc, to jest miejsca od I do III, uczestnikowi Konkursu przysługuje jedna nagroda lub jeden zestaw nagród.
 6. Nagrody zostaną wręczone najlepszym uczestnikom Konkursu, zgodnie z wynikami oceny odpowiednio Komisji Konkursowej oraz Jury Konkursowego, przeprowadzonej w trybie określonym w § 7 ust. 2-4 niniejszego Regulaminu.
 7. Dowodem wydania oraz potwierdzenia jednostkowej wartości nagrody będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela nagrodzonego uczestnika Konkursu.
 8. Nagrodzonym nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia we wręczeniu nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie Zespołu nagrodzonego w Konkursie. W wypadku nieodebrania nagrody w dniu wydarzenia wskazanego w § 5 ust. 2 Zespół traci prawo do nagrody.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące ewentualnych wad nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Organizator przekaże nagrodzonemu Zespołowi dokumenty, umożliwiające dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości od sprzedawcy lub producenta nagrody.
 11. Nagrodzeni zwolnieni są z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2.000 zł brutto (art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).
 12. Niezależnie od nagród, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Organizator dopuszcza ufundowanie nagród rzeczowych przez inne niż Organizator podmioty, zwane dalej „Fundatorem”,
 13. Nagrody sfinansowane przez Fundatorów wręczane są nagrodzonym Zespołom na zasadach określonych w ust. 4 – 10 niniejszego paragrafu, o ile Fundator nie postanowi inaczej. Postanowienie ust. 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, o ile jednostkowa wartość nagrody ustanowionej przez Fundatora nie przekracza kwoty wskazanej w tym przepisie.
 14. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, dotyczące nagród, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, rozstrzygane będą pomiędzy nagrodzonym Zespołem a Fundatorem, bez udziału Organizatora.

§ 9
Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu

 1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu podlegają wykluczeniu z Konkursu. Do podjęcia decyzji o wykluczeniu Zespołu upoważniony jest Dyrektor właściwego OT KOWR.
 2. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Zespół będzie skutkowało wykluczeniem reprezentowanego przez niego uczestnika z Konkursu.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

§ 10
Administrowanie danymi osobowymi

 1. Administratorem danych osobowych osoby do kontaktu z danego Zespołu w zakresie jej adresu e-mail i numeru telefonu, pozyskanych w związku z organizacją Konkursu, na podstawie zgody osób, których dane dotyczą jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału Zespołu w Konkursie. Wpisując w formularzu zgłoszenia swój prywatny numer telefonu lub adres e-mail, osoba zgłaszająca Zespół do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora.
 3. Dane osobowe członków Zespołów będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r.), dalej jako RODO.
 4. Stosownie do art. 13 RODO, Organizator w treści załącznika nr 1 spełnia wobec członków Zespołów obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania ich danych osobowych.
 5. Zgodnie z motywem 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r.), rozporządzenie to nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w tym danych kontaktowych osoby prawnej.
 6. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu) mogą zostać przekazane innym podmiotom tj. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, partnerom Konkursu oraz fundatorom nagród.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości oraz kontaktowania się telefonicznie z osobami, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich wykorzystanie do innych celów związanych z działalnością statutową KOWR. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości lub kontaktu telefonicznego rozumie się informacje odnoszące się do działalności statutowej KOWR (np. informacje o kolejnych konkursach).

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału
  w Konkursie.
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy odpowiednio do Komisji lub Jury Konkursowego.
 3. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
  z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń Uczestnika.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Zespoły. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem prawa do nagrody.
 6. Organizator zastrzega, iż pracownicy Organizatora (w ramach ich obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy), wykonają fotografie potraw konkursowych, które następnie będą mogły być zwielokrotniane dowolną techniką, wprowadzane do obrotu i rozpowszechniane na znanych w momencie ich wykonania polach eksploatacji, w szczególności w formie ilustracji do kalendarzy, książek, broszur, folderów, czasopism, gazet, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wydarzenia „Bitwa Regionów”, a także na stronie Partnera Organizatora, w celach związanych z działalnością statutową Organizatora i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dla realizacji celów Konkursu, na co uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
 7. Dane kontaktowe Zespołów mogą zostać przekazane, oprócz podmiotom uprawnionym, innym podmiotom, tj. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, partnerom Konkursu oraz fundatorom nagród w Konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości oraz kontaktowania się telefonicznie z podmiotami, których dane kontaktowe posiada, do innych celów z zakresu działalności statutowej KOWR. Postanowienie
  10 ust. 6 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu oraz Etapu III tj. Finału konkursu, jest: Magdalena Seidler, e-mail: seidler@kowr.gov.pl, tel. 61 / 856 07 29 lub tel. kom. 668 134 533.
 11. Osoby upoważnione do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących zgłoszeń do Etapu I i II konkursu dla poszczególnych województw:

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pn. „Bitwa Regionów”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej KOWR, z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli za zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z:
  1) organizacją przez KOWR konkursu pod nazwą „Bitwa regionów”, zwanego dalej Konkursem, tj. oceny prac konkursowych, wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród i podania do wiadomości publicznej informacji o laureatach;
  2) realizacją obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji przez Organizatora;
  3) upowszechnianiem informacji (promocją) na temat Konkursu i nagrodzonych prac;
  4) realizacją zadań ustawowych KOWR.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą uprawnieni pracownicy KOWR oraz inne podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu) mogą zostać przekazane innym podmiotom tj. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, partnerom Konkursu oraz fundatorom nagród.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości oraz kontaktowania się telefonicznie z osobami, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich wykorzystanie do innych celów z zakresu działalności statutowej KOWR. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości lub kontaktu telefonicznego rozumie się informacje odnoszące się do działalności statutowej KOWR (np. informacje o kolejnych konkursach).
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, o której mowa w pkt 6 i 7 powyżej, dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Po ustaniu celu przetwarzania, dane osobowe, w tym Zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z załącznikami, zawierające dane osobowe, będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów.
 10. Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 11. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-18 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 12. W oparciu o dane osobowe KOWR nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
Zamknij